Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008


Η πολεμική σημαία του Βυζαντίου υπό την οποία αμύνθηκαν της Πελοπονήσου οι Εστραντιώτα του Κροκόνδηλο Κλαδά